Агро Віннер

Дообладнання сівалок для внесення рідких стартових добрив

Компанія Агро-Віннер виконує дообладнання сівалок для внесення рідких  стартових добрив, в результаті чого, сівалка може:

  • Одночасно з проведенням посівних робіт вносити КАС, РКД, ЗЗР або їх суміш;
  • Виконувати посівні роботи в звичайному режимі.
  • Окремий плюс рідкої форми — в одному баку можна змішати кілька діючих речовин (КАС, рідкі комплексні добрива, засоби захисту рослин). Завдяки чому за один прохід переобладнаної сівалки по полю здійснюється відразу кілька видів обробки.
Потужний старт сприяє:
 • Більш швидкому проростанню і ріномірості сходів
 • Формуванню розвинутої кореневої системи
 • Посиленому початковому росту рослин
 • Кращому протистоянню рослин абіотичним стресам,шкідникам і хворобам
 • Кращій конкуренції з бур`янами
 • Більш ранньому цвітінню до настання періоду теплового стресу
 • Більш ефективному використанню вологи
 • Більш ефективному дозріванню і зменшенню вологості зерна на момент збирання врожаю, а, отже, зниженню витрат на досушування
 • Підвищенню врожайності, особливо у роки з низькими температурами на початку вегетації
Фосфор – найважливіший елемент для внесення під час посіву у рядок із-за його дуже низької мобільності в грунту та абсолютної необхідності для початкового росту будь-якої культури.
Азот,калій і мікроелементи у складі добрив підвищують його ефективність.

POP-UP технологіястартового живлення. Тепер і в Україні

Широко відомо наскільки важливим є удобрення рослин на початкових етапах розвитку. Доведено, що застосування стартового (припосівного) добрива посилює поглинання елементів живлення рослинами, причому навіть на ґрунтах, які забезпечені доступними формами елементів живлення рослин вище низького рівня. На сьогодні такі добрива (як гранульовані так і рідкі) вносять разом з посівом переважно методом «5 х 5» (5 см вниз та 5 см вбік). Така дистанція обумовлена передусім великим ризиком опіку молодих корінців, що проростають, надмірною концентрацією добрива. Тобто розміщення надлишкової кількості добрив в контакті з насінням може зашкодити проросткам. Але аграрна наука не стоїть на місці і в світовій агрономічній практиці, набуває широкого використання внесення сучасних безбаластних РКД, що виготовляються з високочистої сировини, з низьким вмістом шкідливих домішок. Такі добрива мають низький сольовий індекс, не містять баластних солей і саме такий клас добрив можливо вносити безпосередньо в зону висіву насіння (у відповідних нормах). Ця технологія отримала назву POP-UP (в перекладі, поштовх, стрибок).
Рідкі добрива на основі 100% ортофосфатів починають діяти та засвоюватись одразу після внесення навіть у холодному ґрунті, на відміну від добрив на основі поліфосфатів, які безпосередньо не можуть засвоюватись рослинами, а стануть доступними лише після процесу гідролізу, що в холодному грунті може тривати багато тижнів.
Рідкі добрива дуже відрізняються за своїми характеристиками (сольовим індексом, наявністю домішок, формами фосфору) і не всі вони підходять для використання за POP-UP технологією
Молоді паростки, які мають гарне жи-влення будуть краще протистояти шкід-никами та хворобам, а маючи потужний старт зможуть ефективно конкурува-ти з бур’янами. Таке стартове живлення особливо ефективне у холодному ґрун-ті, тобто при умовах, коли поглинан-ня ускладнено через низьку доступність елементів живлення. У стартовому жив-ленні фосфор є основним поживним еле-ментом, оскільки він практично не рух-ливий у ґрунті, а за температури менше ніж +14°С майже не засвоюється, але саме фосфор вкрай необхідний для росту ко-ренів. Невелика кількість азоту в старто-вому добриві має дві вигоди для парост-ків, оскільки це забезпечує раннє азотне живлення рослинам, не викликаючи по-шкодження та посилює поглинання фос-фору. Додавання калію також дає пози-тивний ефект у поглинанні фосфору та транспортуванні поживних елементів. Можливо також додавання мікроелемен-тів у бакову суміш або наступне позако-реневе їх внесення.
Коефіцієнт використання фосфору по технології POP-UP може бути до 40 раз в вищий порівняно з основним внесенням!!!!!!!
Фосфор є одним із проблемних елементів в побудові збалансованої сис-теми живлення рослин. Переважна части-на фосфору практично не доступна через низьку розчинність фосфатів заліза, алю-мінію та кальцію та інших сполук, що при-зводить ситуації, коли фосфор може бути присутнім у відносно великих кількостях, і при цьому бути дефіцитним для рослин в різних агроекологічних умовах. Низька доступність фосфору часто є лімітуючим фактором підвищення урожайності сіль-ськогосподарських культур. Через низьку рухливість, засвоєння доступного фосфо-ру кореневими волосками можливе з від-стані 1-2 мм від них.
 
Результати досліджень поглинан-ня фосфору рослинами (зокрема, Föhse, Claassen and Jungk, 1991) показують, що кореневі волоски є основним фактором у ефективному надходженні фосфору з ґрунту в рослину. Це є одним із завдань селекціонерів при створенні фосфор-е-фективних сортів. Фактично кількість фос-фору, що рослини поглинають з ґрунту, обмежено концентрацією фосфору на по-верхні розділу коріння-ґрунт (див. рис.). Це означає, що корінням потрібно рости для досягнення контакту з ґрунтом, з яко-го вони можуть поглинати фосфор. Осо-бливо це важливо на ґрунтах з дефіци-том фосфору.За умови використання високочистих безбаластних добрив з низьким сольовим індексом можливо провести точне внесен-ня поживи безпосередньо в місті проро-стання насіння за POP-UP технологією, що приведе до насичення ризосфери елемен-тами живлення, а отже будемо мати потуж-ний початковий розвиток рослини і як ре-зультат в подальшому значне підвищення врожайності.
Для довідки. POP-UP технологія внесення добрив полягає в безпосередньому їх внесенні в зону висіву з метою дати рослинам ранній розвиток. Для цього використовується спеціальний клас високочистих безбаластних рідких добрив на основі 100% ортофосфатів для швидкої дії.

Молоді паростки, які мають гарне жи-влення будуть краще протистояти шкід-никами та хворобам, а маючи потужний старт зможуть ефективно конкурува-ти з бур’янами. Таке стартове живлення особливо ефективне у холодному ґрун-ті, тобто при умовах, коли поглинан-ня ускладнено через низьку доступність елементів живлення. У стартовому жив-ленні фосфор є основним поживним еле-ментом, оскільки він практично не рух-ливий у ґрунті, а за температури менше ніж +14°С майже не засвоюється, але саме фосфор вкрай необхідний для росту ко-ренів. Невелика кількість азоту в старто-вому добриві має дві вигоди для парост-ків, оскільки це забезпечує раннє азотне живлення рослинам, не викликаючи по-шкодження та посилює поглинання фос-фору. Додавання калію також дає пози-тивний ефект у поглинанні фосфору та транспортуванні поживних елементів. Можливо також додавання мікроелемен-тів у бакову суміш або наступне позако-реневе їх внесення

.•Фосфор практично нерухливий у ґрунті (за різними джерелами не більше 0,1-0,15 мм за добу)

•Засвоюється корінням лише з невеликої відстані (1-2мм)•Коренева система контактує лише з 5-10% об’єму ґрунту, кореневі волоски віді-грають у поглинанні фосфору головну роль

.•Фосфор погано засвоюється при низьких температурах ґрунту (менше ніж +14оС)

.•Відхилення рН грунту у будь-який бік може в декілька разів знизити ефективність (зв’язування фосфору у недоступні форми).

•Низький рівень гумусу (органічної речо-вини) суттєво зменшує можливість переходу недоступних форм фосфору у доступні, а наявність органічних аніонів у кореневих виділеннях — навпаки.

•Обмежене засвоєння через листя

Виберіть поля, які потрібно відобразити. Інші будуть приховані. Перетягніть, щоб змінити порядок.
 • Зображення
 • Артикул
 • Рейтинг
 • Ціна
 • Запаси
 • Доступність
 • Додати в кошик
 • Опис
 • Вміст
 • Вага
 • Розміри
 • Характеристики
 • Характеристики
 • Власні характеристики
 • Власні поля
Click outside to hide the comparison bar
Порівняти
Shopping cart close